voor een interieur dat bij je past

Algemene voorwaarden

 

 Algemene voorwaarden

0.1

De gebruiker van deze algemene voorwaarden - JvS Interieuradvies -
is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 27368441, gevestigd Geertruyt van Oostenstraat 20, 2612 RG Delft.

0.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten (interieuradvies, (verkoop)styling en aankopen in de webwinkel die opdrachtgever met JvS Interieuradvies sluit. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

0.3

Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van
JvS Interieuradvies.

0.4

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

0.5 

JvS Interieuradvies behoudt het recht haar website inclusief algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. 

 

Algemene voorwaarden interieuradvies en verkoopstyling: artikel 1 t/m 8

Algemene voorwaarden webwinkel: artikel 9 t/m 21

 

 

Algemene voorwaarden interieuradvies en verkoopstyling

1. Uitvoering van de opdracht

1.1

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan
JvS Interieuradvies aangeeft dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig worden verstrekt.

1.2

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de juistheid en volledigheid van alle aan JvS Interieuradvies verstrekte gegevens.

1.3

JvS Interieuradvies draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht zorgvuldig en kundig geschiedt.

1.4

JvS Interieuradvies heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.

 

2. Kosten

2.1

Een offerte is kosteloos en vrijblijvend. Een offerte is opdracht na ondertekening van de offerte door opdrachtgever.

2.2

Voor extra werkzaamheden die niet in een offerte staan vermeld geldt een meerprijs.

2.3

De realisering van het product vangt aan in de tussen partijen overeengekomen week, na ontvangst van een aanbetaling van 50%

van het totaalbedrag. De resterende 50% dient op de door

JvS Interieuradvies aangegeven wijze te worden voldaan binnen

14 dagen na levering van het eindproduct.

2.4

Bij verzuim van betaling komen proceskosten en alle overige door
JvS Interieuradvies te maken kosten ten laste van opdrachtgever.

2.5 

Tarieven zijn in euro's, inclusief btw en exclusief reiskostenvergoeding. Kilometers worden berekend met behulp van de ANWB routeplanner over de snelste route. De kilometervergoeding bedraagt € 0,40 per kilometer.

2.6

Eventuele parkeerkosten worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

 3. Levertijd

3.1

De levertijd van een eindproduct bedraagt ca. 3 weken na ontvangst van de aanbetaling en het versturen van een electronische of schriftelijke ontvangstbevestiging van de aanbetaling door JvS Interieuradvies.

3.2

Indien de gegevens waarvan JvS Interieuradvies heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht niet tijdig zijn verstrekt heeft JvS Interieuradvies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

4. Overmacht

4.1

Indien als gevolg van overmacht een opdracht niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, wordt JvS Interieuradvies ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst, of de overeenkomst wordt in overleg tussen partijen opgeschort.

Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waar JvS Interieuradvies geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

 

 5. Aansprakelijkheid

5.1

JvS Interieuradvies is niet aansprakelijk voor onjuistheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.2

JvS Interieuradvies is niet aansprakelijk voor eventuele (indirecte) schade van welke aard dan ook.

 

6. Klachten

6.1

Klachten dienen binnen 1 maand na ontvangst van het geleverde per brief of email kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.

6.2

Wanneer een klacht gegrond is past JvS Interieuradvies de werkzaam-heden aan of verricht JvS Interieuradvies de werkzaamheden opnieuw. Indien partijen niet tot overeenstemming komen gaan partijen in overleg om tot een passende oplossing te komen.

 

 7. Schade

7.1

In geval van huur van meubels en/of accessoires van of via
JvS Interieuradvies zorgt opdrachtgever voor juist gebruik daarvan en voorkomt beschadiging en/of diefstal van de meubels en/of accessoires. De duur van de huur van de meubels en/of accessoires wordt vastgelegd in de overeenkomst.

7.2

Indien van of via JvS Interieuradvies gehuurde meubels en/of accessoires na aflevering beschadigen of worden gestolen is de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.

 

8. Overige bepalingen

8.1

JvS Interieuradvies is gerechtigd haar naam op haar werk te vermelden.

8.2

JvS Interieuradvies is te allen tijde bevoegd een opdracht niet te aanvaarden.

8.3

JvS Interieuradvies behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto's op haar website te plaatsen of te gebruiken voor een andere vorm van publiciteit.

 

Algemene voorwaarden webwinkel

9. Bestellen

9.1

Producten worden besteld door invullen van het bestelformulier in de webwinkel.

9.2

Artikelen die niet voorradig zijn kunnen worden gereserveerd middels het sturen van een email met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het betreffende product.

9.3

Zodra het product opnieuw voorradig is stelt JvS Interieuradvies de klant daarvan per email op de hoogte.

9.4 

JvS Interieuradvies stelt de klant per mail op de hoogte als een product niet meer leverbaar is.

 

10. Betalen

10.1

Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering van de artikelen door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op ING IBAN NL13INGB0750861169 t.n.v. J.G.C. van Staveren.

10.2

Een bestelling is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag door JvS Interieuradvies.

10.3

Betalen met een cadeaubon van JvS Interieuradvies kan middels het sturen van een e-mail waarin de klant dit kenbaar maakt. De klant ontvangt van JvS Interieuradvies per e-mail het adres waarnaar de klant de bon kan sturen.

Het bedrag, verminderd met de waarde van de cadeaubon, kan worden overgemaakt op de rekening van JvS Interieuradvies.

 

11. Verzenden

11.1

Alle producten worden goed verpakt per PostNL verzonden.

11.2

De maximale verzendkosten bedragen € 6,25 (pakket met een gewicht tot 10 kg).

11.3

Bepaalde postcodegebieden (Waddeneilanden) brengen soms hogere verzendkosten met zich mee. In dat geval informeert JvS Interieuradvies de klant voorafgaand aan verzending van het bestelde.

11.4 

Levering in het buitenland brengt hogere verzendkosten met zich mee. In dat geval informeert JvS Interieuradvies de klant voorafgaand aan verzending van het bestelde.

 

12. Bezorgen

12.1

Het afleveradres is het adres dat is vermeld op het bestelformulier.

12.2

Een afwijkend bezorgadres kan worden vermeld in het veld ''opmerking''.

12.3

Het achteraf wijzigen van een afleveradres is alleen mogelijk bij toekomstige bestellingen en niet bij lopende bestellingen.

12.4

JvS Interieuradvies is niet verantwoordeijk voor door de klant verkeerd aangeleverde informatie en eventuele kosten die daaruit voorvloeien.

 

13. Afhalen

13.1

De klant kan een bestelling op afspraak in Delft afhalen. De klant maakt de afspraak met JvS Interieuradvies telefonisch of per email.

 

14. Levertijd

14.1

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag door JvS Interieuradvies wordt de bestelling binnen 5 werkdagen per PostNL naar de koper verzonden.

14.2

Overschrijding van de levertijd door overmacht (zie ''20. Overmacht'') verplicht JvS Interieuradvies niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht de koop te ontbinden.

 

15. Annuleren

15.1

Annuleren van een bestelling is slechts mogelijk indien de klant het verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald.

 

16. Retourneren

16.1

Retourneren van een product kan zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel, met uitzondering van cadeaubonnen en afgeprijste artikelen. 

16.2

Het artikel dient ongebruikt, onbeschadigd, in de originele verpakking en voorzien van eventuele stickers en labels geretourneerd te worden.

16.3

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de klant zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan.

16.4

Bij een retourzending worden de door de klant bij de bestelling betaalde verzendkosten alleen vergoed wanneer de bestelling in zijn geheel wordt geretourneerd.

De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de klant.

16.5 

De klant dient een retourzending per e-mail aan JvS Interieuradvies kenbaar te maken met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, het te retourneren artikel/de te retourneren artikelen en het rekeningnummer van de klant.

 16.6

De klant ontvangt van JvS Interieuradvies een bevestiging met daarin vermeld het adres waarnaar het artikel/de artikelen teruggezonden kan/kunnen worden.

 16.7

Indien het geretourneerde artikel/de geretourneerde artikelen in onbeschadigde en goede staat door JvS Interieuradvies retour zijn ontvangen wordt het betreffende aankoopbedrag binnen 14 dagen door JvS Interieuradvies teruggestort op de het rekeningnummer van de klant. De door de klant betaalde verzendkosten van de bestelling worden alleen vergoed wanneer de bestelling in zijn geheel is geretourneerd.

 16.8

JvS Interieuradvies is niet verantwoordelijk voor verwerkingstijden van banken bij de afhandeling van terugbetalingen.

 16.9

JvS Interieuradvies is gerechtigd om geretourneerde artikelen die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de klant zijn geleverd - inclusief de verpakking - te weigeren.

 

17. Beschadiging of vermissing

17.1

Tot het moment van bezorging van bestelde goederen bij de klant ligt het risico van beschadiging of vermissing bij JvS Interieuradvies, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

18. Prijs

18.1

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

 

 19. Garantie

19.1

JvS Interieuradvies staat in voor deugdelijkheid van de geleverde producten.

19.2

De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die de afnemer bij normaal gebruik mag verwachten.

19.3

Afwijkingen aan een geleverd artikel voor wat betreft kleur, slijtvastheid, structuur enz. die uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

19.4

Eventuele reparatie of vervanging van een artikel geschiedt enkel binnen 1 jaar na levering van het betreffende artikel.

19.5 

Eventuele gebreken aan een deel van een bestelling geven de klant geen recht tot ontbinding van de koopovereenkomst of weigering van de overige geleverde producten.

19.6

Verzendkosten voor het verzenden van een te repareren of een te vervangen product van klant naar JvS Interieuradvies komen voor rekening van de klant.

Verzendkosten voor het verzenden van een gerepareerd of vervangen product van JvS Interieuradvies naar klant komen voor rekening van JvS Interieuradvies.

 

20. Overmacht

20.1

Indien JvS Interieuradvies door overmacht is verhinderd de koopovereenkomst na te komen is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

20.2

De klant heeft in geval van opschorten van de koopovereenkomst geen recht op schadevergoeding of annulering van de koop.

20.3

Onder overmacht worden onder meer verstaan betalingsstoringen, internetstoringen, stroomstoringen en het uitblijven van prestaties door derden.

20.4

Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 30 dagen zijn zowel JvS Interieuradvies als de klant gerechtigd de koopovereenkomst schriftelijk (per e-mail) te ontbinden.

 

21. Klachten

21.1

Een klacht over een artikel dient direct na constatering duidelijk omschreven en schriftelijk (per e-mail) aan JvS Interieuradvies kenbaar te worden gemaakt.

21.2

De klant ontvangt per omgaande een ontvangstbevestiging van

JvS Interieuradvies.

21.3

JvS Interieuradvies beantwoordt de klacht binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.